§ na cestu a pobyt v Bulharsku a EU
http://na-cestu-a-pobyt-v-bulharsku-a-eu.html

copyright © 2005 - 2020

Zásadní změna pasových formalit od 26.6.2012

Upozorňuje všechny občany ČR, kteří hodlají jet na zahraniční dovolenou se svými dětmi (vnuky a podobně) do 15 let věku dítěte, že počínaje dnem 26.6.2012 včetně, končí platnost možnosti vycestování dětí do zahraničí na základě jejich zápisu v cestovním dokladu rodičů či jiných oprávněných osob.

Od 26. června 2012 zavádí celá EU kvůli stále častějším případům únosů a obchodování s dětmi povinné pasy pro všechny děti včetně nemluvňat a lhůta na jejich vydání je třicet dnů. Jejich rodičům dosud stačilo mít potomky uvedené ve vlastním pase.

Stejně jako u dospělých, i pro děti platí, že v rámci EU či Schengenského prostoru mohou cestovat jen s dětským občanským průkazem. Za cestovní pas pro dítě do 15 let se platí 100 Kč, dětská občanka stojí 50 korun (uvedené ceny jsou pouze informativní a mohou být změněny)
Schengenský prostor zahrnuje všechny státy EU kromě Irska a Británie, jeho členy jsou navíc Island a Norsko. Teoreticky lze na občanku vycestovat i do Chorvatska, ministerstvo vnitra však doporučuje raději pas.

Některé země, jmenovitě Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie a Srbsko, umožňují občanům ČR vstup a pobyt jen s platným občanským průkazem. Problém však může nastat na české straně. České zákony totiž cestování na občanku mimo EU a Schengen neumožňují.
Od 26.6.2012 se uplatňuje zásada - jeden cestující, jeden cestovní doklad.
Další podrobnosti čtěte  z d e


Cestujeme po EU

Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení:
 •       článku 45 Listiny základních práv Evropské unie
 •       článku 3 Smlouvy o Evropské unii
 •       článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie

Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.

Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách  Ministerstva vnitra ČR.


Desatero na cesty

Základní doporučení pro cesty do zahraničí

1. Před odjezdem se informujte

 • Před odjezdem se pokuste získat co nejvíce informací o podmínkách cestování do konkrétní země, tamních zvláštnostech, rizicích a zemi jako takové celkově. Základní orientační informace naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR v kapitole „Cestujeme“ v podkapitole „Státy světa – informace na cesty“, záložka „cestování“.
 • Oficiální a nejaktuálnější informace Vám poskytne zastupitelský úřad státu, do kterého hodláte cestovat. Seznam zastupitelských úřadů cizích zemí naleznete na webové stránce MZV v podkapitoleStáty světa - informace na cesty“, záložka „kontaktní cizí úřad“.
 • Zjistěte, zda potřebujete očkování a vemte sebou dostatečnou zásobu svých léků; přibalte si více léků pro případ nečekaného prodloužení délky cesty.

2. Před odjezdem zkontrolujte své doklady  platnost cestovních dokladů (vyhotovte si jejich kopii)

 • zda potřebujete do cílové i tranzitní země vízum
 • doklady k řízení motorového vozidla a platnost jeho povinného pojištění v navštívených zemích
 • K řízení motorového vozidla v zahraničí je obecně třeba český, případně mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla, zelená karta a u zapůjčeného vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatřený překladem.

3. Před odjezdem se pojistěte

 • Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace Vám sdělí Ministerstvo zdravotnictví ČR, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, tel. 02/2497 1111, internet: www.mzcr.cz.
 • Doporučuje se rovněž sjednání havarijního pojištění vozidla zahrnující asistenční služby.
 • 4. Buďte ve spojení s kontaktní osobou a registrujte se v systému DROZD
 • O itineráři své cesty doporučujeme informovat osobu Vám blízkou, žijící nejlépe v ČR. Dohodněte s ní termíny, ve kterých budete o sobě podávat zprávy a možnost okamžitého kontaktu v případě nouze. Informace o této osobě můžete zapsat i do svého cestovního pasu. Uložte si číslo kontaktní osoby do svého mobilního telefonu ve formátu pro volání ze zahraničí (+420 ...)
 • Webová aplikace „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ (DROZD) umožňuje poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v zahraničí.
 • Získané informace slouží konzulární službě k poskytování operativní pomoci občanům ČR při událostech mimořádného charakteru, jako jsou přírodní katastrofy, sociální nepokoje a ozbrojené konflikty.
 • Nemáte-li přístup k internetu, je samozřejmě možné informovat o svém pobytu v zahraničí příslušný český zastupitelský úřad jiným způsobem, například dopisem či v naléhavých případech i telefonicky.

Při vzniku mimořádné situace učiňte neprodleně následující kroky:

 • udržujte spojení s kontaktní osobou v ČR v pravidelných termínech,
 • uložte si číslo zastupitelského úřadu do svého mobilního telefonu,
 • informujte o své situaci zastupitelský úřad, a to i v případě, že jste v bezpečí,
 • průběžně sledujte výzvy na webové stránce MZV,
 • respektujte pokyny místních úřadů.
 • V rizikových oblastech cestujte vždy s věrohodnou cestovní kanceláří nebo ve skupině, která by měla čítat alespoň 3 osoby. Pokud to okolnosti dovolují, nerozdělujte se. Není-li to nutné, necestujte v noci a zásadně respektujte místní předpisy a zvyklosti.

5. Chraňte své doklady a cennosti

 • Zvýšenou pozornost věnujte ochraně cestovních dokladů a cenných předmětů.
 • Pořiďte si kopii cestovního dokladu. Finanční prostředky a cennosti neukládejte na jedno místo, ale snažte se je rozdělit na více částí.
 • V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení cestovního pasu je nutno záležitost ohlásit místní policii a následně se dostavit na český zastupitelský úřad za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu.

6. Dodržujte celní předpisy

 • Respektujte předpisy upravující dovoz či vývoz některých předmětů (např. mincí, drahých šperků, zbraní, starožitností, archeologických nálezů, léčiv, předmětů vyšší hodnoty či dokonce minerálů). Porušení místních předpisů bývají přísně sankcionována, výjimkou není ani velmi vysoká pokuta či trest odnětí svobody. Při nákupech vyžadujte a uschovávejte pokladní stvrzenky pro případ kontroly. Před samotným nákupem prověřte, zda vývoz daného zboží nepodléhá zvláštnímu režimu. Zvláštní předpisy samozřejmě platí i pro dovoz a vývoz zbraní.
 • Je nutno též respektovat předpisy upravující, jaké předměty je možno přepravovat v letadle a co je možné vzít s sebou na palubu letadla.
 • Pro cestování s domácími zvířaty se obvykle vyžaduje pas zvířete, potvrzení o očkování a identifikace zvířete čipem nebo tetováním; do některých zemí ještě platné veterinární potvrzení.

7. Dodržujte ostatní místní zákony a předpisy

 • Ke vstupu na území cizího státu není právní nárok. Je dobré vědět, že příslušné imigrační úřady mohou odepřít vstup i v případě, že cestující je vybaven příslušným druhem víza. Vstupem na území cizího státu podléháte jeho jurisdikci a v případě porušení místního právního řádu Vám může být uložena sankce dle místních předpisů, která může být značně odlišná od postihu v České republice.
 • V žádném případě nevstupujte do vojenských objektů či na území, která jsou označena zákazem vstupu. Tyto objekty ani nefotografujte.
 • Ve většině zemí je sběr kamenů a předmětů z historických nalezišť zakázán.

8. Respektujte místní zvyklosti

 • Seznamte se s kulturními i náboženskými odlišnostmi navštívené země. Jejich byť nevědomé nerespektování může přivodit nepříjemnosti či dokonce vyvolat nebezpečné situace. Pamatujte, že řada návyků, které považujeme za naprosto normální, může v některých zemích provokovat. Například v muslimských zemích může být považováno za naprosto nevhodné jíst ve dne na veřejnosti během postního měsíce ramadánu. Rovněž tak oblečení, které považujeme pro danou situaci za přiměřené, může být v některých oblastech důvodem k odepření vstupu na některá místa či na některé památky.

9. Chraňte životní prostředí

 • V řadě zemí světa jsou velmi přísné předpisy na ochranu životního prostředí. Při překročení pravidel na ochranu živočichů a rostlin hrozí v mnoha zemích nejen vysoké pokuty, ale i trestní postih, včetně odnětí svobody.
 • Lov a odchyt živočichů většinou podléhá povolení nebo je zcela zakázán. Existují též pravidla pro sběr rostlin a dokonce i larev některého hmyzu. Doporučujeme proto seznámit se s místními předpisy a důsledně je dodržovat. Před vstupem do přírodních rezervací a národních parků se seznamte s jejich provozními řády a podmínkami pobytu.

10. V nouzi se obraťte na zastupitelský úřad ČR

 • případě nouze se můžete se žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole Státy světa - informace na cesty“, záložka „kontaktní český úřad“. Spojení na zastupitelské úřady v zemích, do nichž hodláte cestovat, doporučujeme si zajistit ještě před vycestováním z ČR a považujeme za účelné je vždy mít při sobě.
 • Je možné se též obrátit na Operační a informační centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR tel. +420 224 182 425.
 • Možnosti pomoci ze strany zastupitelských úřadů a Ministerstva zahraničních věcí ČR jsou uvedeny v záložce Konzulární služba“.

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR Vám přeje bezproblémový pobyt v zahraničí a šťastný návrat do vlasti.